ÚVOD

Zameranie

Klinika detskej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin je jedným zo štyroch špecializovaných pracovísk v Slovenskej republike zabezpečujúcim chirurgickú liečbu detí v regióne severného Slovenska. Zaisťuje poskytovanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej starostlivosti deťom a mladistvým do 18 rokov (18 rokov a 364 dní) s chorobami a chorobnými stavmi vyžadujúcimi chirurgickú liečbu. Fakultatívne poskytuje zdravotnú starostlivosť aj dospelým s niektorými vrodenými vývojovými chybami. Zahrňuje novorodeneckú chirurgiu, hrudnú chirurgie, brušnú chirurgiu. Hlavnú náplň tvoria chirurgické ochorenia tráviaceho systému a vrodené vývojové chyby. Na pracovisku detskej chirurgie sa v posledných rokoch začala koncentrovať aj chirurgická starostlivosť o pacientov so závažnými ochoreniami dýchacieho systému z celého Slovenska.

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť detskej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Martin

Chirurgickú liečbu detských pacientov spočiatku zabezpečovala Chirurgická klinika JLF UK a MFN (Jesseniova lekárska fakulta a Martinská fakultná nemocnica), kde úž za čias prof. MUDr. P. Šteinera, DrSc., prednostu chirurgickej kliniky, sa uskutočňovali operácie detí, vrátane kardiochirurgických. Ordinárom detskej chirurgie bol vtedy MUDr. F. Medla, človek malý vzrastom, ale veľký múdrosťou a konaním. Po MUDr. Medlovi nastúpil na ordinariát detskej chirurgie doc. MUDr. J. Slameň, neskorší prednosta chirurgickej kliniky v Martine, vynikajúci chirurg a priateľ detí. Po doc. Slameňovi prebrala žezlo ordinariátu detskej chirurgie MUDr. Tomoriová, krehká, nežná a pritom razantná dáma, vynikajúca chirurgička. V roku 1983 po vykonaní nadstavbovej atestácie z detskej chirurgie sa stal ordinárom detskej chirurgie MUDr. M. Dragula.

Samostatné oddelenie detskej chirurgie v Martinskej fakultnej nemocnici (pôvodný názov UNM) vzniklo odčlenením od chirurgickej kliniky v júni 1992. Dôvodom bol narastajúci počet operovaných detí a špecifikum starostlivosti o detského chirurgického pacienta. Primárom samostatného Oddelenia detskej chirurgie bol menovaný MUDr. M. Dragula, CSc.

Oddelenie pre deti od novorodeneckého veku po dovŕšenie 19. roku vzniklo uvoľnením 10 postelí z fondu detskej kliniky (prednosta prof. MUDr. J. Buchanec, DrSc.). Oddelenie spočiatku sídlilo v uvoľnených priestoroch Kliniky detí a dorastu pavilónu č. 8. Po dostavbe pavilónu č. 14 bol vytvorený operačný trakt v blízkosti jednotky intenzívnej starostlivosti o detí, neskôr Kliniky detskej anestézie a intenzívnej medicíny UNM. Ambulantné vyšetrenie detských pacientov je zabezpečované v suteréne pavilónu č. 5, kde sú aj pracovne lekárov a ostatné administratívne miestnosti pracoviska.

Od 1. marca 2002 sa oddelenie zmenilo na Kliniku detskej chirurgie Martinskej fakultnej nemocnice (dnes Univerzitnej nemocnice Martin). Funkciu prednostu od založenia zastáva doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mimoriadny profesor. Za jeho zástupcu bol menovaný doc. MUDr. D. Murgaš, PhD.. Na klinike pracujú okrem spomenutých ďalší štyria lekári a doktorandka. Pod vedením vedúcej sestry PhDr. J. Ucháľovej poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť  5 zdravotných sestier na lôžkovom oddelení, 1 ambulantná zdravotná sestra, 3 operačné zdravotné sestry , 2 sanitárky na oddelení, jedna zdravotná asistentka na operačnej sále a jedna dokumentačná pracovníčka. 

Po otvorení nového Chirurgického pavilónu prof. P. Šteinera sa vo februári 2012 Klinika detskej chirurgie presťahovala do uvoľnených priestorov v pôvodnom chirurgickom pavilóne, ktoré boli zrekonštruované. Operačný trakt bol presťahovaný z pôvodných priestorov do budovy so spoločnými operačnými sálami  na prvé poschodie. Na výučbové účely bola v suteréne pavilónu č. 5 zriadená seminárna miestnosť.

Významné dátumy

  • 1. 6 .1992 – založenie Oddelenia detskej chirurgie Martinskej fakultnej nemocnice
  • 1. 3 .2002 – vznik Kliniky detskej chirurgie Martinskej fakultnej nemocnice, dnes Univerzitnej nemocnice Martin